Kapcsolat

+36-30/215-8668

Bankkártyás fizetési tájékoztató

Bankkártyás fizetés

Az UniCredit Bank Hungary Zrt. partnerei széles körben elterjedt és elfogadott, minden elemében biztonságos virtuális kártyaelfogadási rendszert alkalmaznak. A tranzakció valamennyi résztvevője csak a számára releváns információkhoz jut.

Az online vásárlás további előnyei:

  • A vásárlók számára a kártyás fizetés egyszerű és kényelmes.
  • Az online tranzakciók folyamatosan nyomon követhetőek.
  • A kereskedő birtokába kizárólag a vásárlóval, vásárlással, termékkel, szolgáltatással kapcsolatos adatok jutnak, míg a bankkártya adatokat csak az UniCredit Bank Hungary Zrt. kapja meg – mindez maximális biztonságot nyújt a vásárlónak.

A vásárolt áru/szolgáltatás ellenértéke - a kifizetett összeg - azonnal zárolásra kerül kártyaszámláján.

A banki fizetőoldal a kötelező biztonsági elemek mellett alkalmazza az úgynevezett 3D Secure biztonsági megoldást, amelyet a MasterCard és a Visa nemzetközi kártyatársaságok dolgoztak ki. A 3D Secure, amely a tranzakciót kezdeményező vásárlónak a Verified by Visa és a MasterCard SecureCode emblémákról azonosítható, a jelenleg elérhető legnagyobb biztonságot biztosítja. A vásárló ugyanis 3D Secure tranzakció esetén - amennyiben a bankkártyája is 3D Secure képes – megadja az internetes vásárlásokhoz használandó egyedi azonosító kódját. Így ezen tranzakciók esetén a fizetési folyamat előtt a kibocsátó bank hitelesítése biztosítja az egyértelmű azonosítást.
Mire érdemes odafigyelni vásárláskor?

  • Kérjük, tanulmányozza át az Elfogadóhely internetes vásárlással kapcsolatos ismertetőjét, a vásárlás kondícióit, a fizetési, illetve szállítási feltételeket.
  • Tekintse át az Elfogadóhely biztonsági feltételeit.
  • Tartsa nyilván a vásárlásával kapcsolatosan az Elfogadóhelytől kapott információkat!
  • Gondoskodjon róla, hogy titkos kártyaadataihoz illetéktelen személy soha ne férhessen hozzá!
  • Érdemes saját böngészőjét folyamatosan frissíteni, naprakészen tartani.

Elfogadott kártyák:

§  VISA dombornyomott kártyák

§  VISA Electron kártyák, (a kártyát kibocsátó bank döntésétől függően)

§  V PAY kártyák, (a kártyát kibocsátó bank döntésétől függően)

§  MasterCard dombornyomott kártyák

§  MasterCard Electronic kártyák, (a kártyát kibocsátó bank döntésétől függően)

§  Maestro kártyák (a kártyát kibocsátó bank döntésétől függően)

§  Kizárólag internetes fizetésre kibocsátott kártyák

A biztonságról:

A virtuális POS titkosított (https://) csatornán keresztül képes összekapcsolni az Elfogadóhelyet a vásárlókkal, valamint szintén biztonságos csatornán létesít kapcsolatot az UniCredit Bank Hungary Zrt. és az Elfogadóhely.

Az internetes kártyás fizetés technikai lebonyolítását az UniCredit Bank Hungary Zrt. megbízott partnere a First Data Magyarország Kft. hajtja végre, aki a saját platformjával áll ügyfeleink rendelkezésére. A banki fizetőoldal az alábbi URL-eket használja:

https://secureshop.firstdata.lv

https://secureshop.firstdata.hu

A banki fizetőoldal RSA 2048 bites titkosítással ellátott tanúsítványt (CA) használ, ami TLS 1.0 csatornán keresztül biztosítja az ott megadásra kerülő adatok teljes körű biztonságát.

 

A fizetés folyamata:

1.    A vásárló összeállítja az igényének megfelelő termékekből álló kosarat az internet áruházban, megadja a szállításhoz szükséges információkat, majd a fizetési módnál kiválasztja a bankkártyás fizetést.

2.    A vásárló ezután átirányításra kerül a bank fizetési oldalára. Az ekkor megjelenő, az UniCredit Bank emblémáját tartalmazó fizetői oldalon kell megadni a kártyaadatokat (név, kártyaszám, lejárat, 3 jegyű CVC vagy CVV érvényesítési kód).

a.    Amennyiben a fizetésre használt kártya 3D Secure képes, meg kell adni a hitelesítéshez a kibocsátó intézettől kapott azonosítót is.

b.    Ezt követően megtörténik az online engedélykérés a kártya elfogadására. Ha ez sikeres volt, megtörténik a tranzakció.

             c.     Végül a rendszer visszairányítja a vásárlót az internet áruházba, ahol a tranzakció eredményességéről értesítést kap.

Amennyiben a vásárlási tranzakció eredményéről részletesebben kíván tájékozódni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot számlavezető bankjával.


Elfogadó neve:  

C&K Agency Kft.


Elfogadó címe, telefonszáma, e-mail címe, egyéb elérhetősége: 

2011 Budakalász, Gerinc utca 2510/1 HRSZ

06-30/215-8668

info@akbway.hu


Elfogadó cégjegyzékszáma, adószáma: 

13-09-179826, 

14121133-2-13


Elfogadó által kínált áru és/vagy szolgáltatás megnevezése és konkrét meghatározása: 

könyv


Elfogadó által kínált áru és/vagy szolgáltatás ellenértéke Ft-ban

3.990.- Ft


Elfogadó által kínált áru és/vagy szolgáltatás igénybevételének és az átvétel/igénybevétel lebonyolításának leírása:  

http://akbway.hu/index.php?route=information/information&information_id=6


Bankkártyával történő fizetés menetének és részleteinek részletes leírása:

http://akbway.hu/index.php?route=information/information&information_id=12


Megrendelés lemondásának módja és feltételei, elállás jogának ismertetése 45/2014 (II.26) Korm. rendelet: 


A megrendelés átvételétől számítva a Felhasználónak 14 nap áll rendelkezésére, hogy indoklás nélkül elálljon a vásárlástól. Ezen nyilatkozatát írásban kell eljutatni a Szolgáltató számára. A vásárlástól való elállás bejelentésétől számítva 14 nap áll rendelkezésére, hogy a terméket visszajuttassa a Szolgáltató számára. A termék visszaszállításának költsége a Felhasználót terheli. A vételár a vásárlástól való elállás bejelentésétől számított 14 napon belül kerül visszatérítésre, de ennek előfeltétele a termék megfelelő állapotban való visszajutattatása.


Kártyabirtokos részéről felmerült reklamáció esetén a reklamáció benyújtásának módja és feltételei, az áru visszavét jogcímei és lehetőségei, az árucsere módja és fel-tételei, kártyabirtokos kártalanításának módja és feltételei:


Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a C&K Agency Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő.... * , de legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a C&K Agency Kft. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jogos kellék-, vagy termékszavatossági igény esetén a kártyabirtokos kártalanítási összege 5 munkanapon belül visszautalásra kerül